[Fuzor Tutorial] 비디오 영상 삽입하는 방법

최고관리자 0 225

[Fuzor Tutorial] 비디오 영상 삽입하는 방법

                                                                                     오브젝트 1 : 2D 미디어를 사용하여 벽에 비디오 재생
                                                                                     오브젝트 2 : 투영 상자를 사용하여 곡선 벽에 비디오 투영

 

[이 게시물은 Fuzor님에 의해 2018-10-29 11:36:27 FUZOR자료실에서 이동 됨]

Comments